Všeobecné obchodní podmínky registrace na webových stránkách pro ubytovací zařízení

1. Účelem registrace na webových stránkách náležejících provozovateli je zajištění hromadné prezentace jednotlivých přesně specifikovaných poskytovatelů ubytovacích služeb (dále jen ubytovatel) a zprostředkování ubytování případnému zájemci (dále jen host) elektronickou cestou (dále též e-mail).

2. Každý ubytovatel se provedením registrace zavazuje dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) a plnit veškeré závazky z těchto VOP vyplývající nebo později výslovně sjednané s provozovatelem stránek. Provozovatel je oprávněn po registraci předložit ubytovateli prostřednictvím e-mailu formulářový návrh smlouvy o prezentaci. Ubytovatel se zavazuje jedno vyhotovení smlouvy s podpisem oprávněné osoby (a případně otiskem razítka firmy) odeslat poštou na adresu provozovatele stránek. Nedojde-li takovým způsobem k akceptaci návrhu smlouvy do 30 dnů od registrace je provozovatel oprávněn příslušnou registraci zrušit. Stejně provozovatel postupuje i v případě ukončení účinnosti již uzavřené smlouvy.

3. Ubytovatel se při registraci zavazuje uvést pravdivé údaje, přičemž odpovídá za jejich obsahovou správnost a zákonnost. Zároveň odpovídá za grafické i jazykové provedení, které je kdykoliv oprávněn měnit za použití přístupového ID a zvoleného hesla, přičemž každé ubytovací zařízení z České republiky však musí být uvedeno přednostně v českém jazyce. Provozovatel stránek je oprávněn poskytnout údaje sdělené ubytovatelem třetím osobám, avšak výhradně k naplnění účelu registrace, a to i v jiném než českém jazyce.

4. Provozovatel stránek je oprávněn rozhodovat o zrušení registrace a výmazu všech údajů uvedených ubytovatelem v případě, že zjevně porušují právní řád České republiky nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo se protiví oprávněným zájmům provozovatele. V případě zrušení registrace vrátí provozovatel ubytovateli registrační poplatek za příslušný rok snížený o 1/12 za každý i jen započatý měsíc trvání registrace v daném roce.

5. Provozovatel stránek se zavazuje řádně registrovaným ubytovatelům poskytnou veškeré údaje o případných hostech, a to odesláním elektronické objednávky hosta na elektronickou adresu uvedenou ubytovatelem v rámci registrace. Tato objednávková služba poskytnutá provozovatelem stránek je hrazena provizí dle sazebníku provozovatele stránek, a to výhradně v případě realizace ubytování hosta a je splatná do 14 dnů od takové realizace na účet provozovatele stránek.

6. Ubytovatel se dále zavazuje do 14 dnů od provedení registrace uhradit na účet provozovatele stránek stanovený roční registrační poplatek, pokud vybere jiný než 0 Kč. Neuhrazením poplatku zanikají veškeré nároky vyplývající z těchto VOP a provozovatel stránek je oprávněn registraci okamžitě zrušit. Dále se ubytovatel zavazuje odsouhlasit rezervace v objektu do 3. dnů od doručení e-mailu. V případě, že ubytovatel rezervace k odsouhlasení ve stanovené lhůtě neodsouhlasí má se za to, že ubytovatel s uplynulými rezervacemi souhlasí a je povinen uhradit fakturu na příslušnou provizi, která provozovateli náleží.

7. O veškerých úhradách ze strany ubytovatele se provozovatel stránek zavazuje vést zákonem stanovenou účetní evidenci a k požadavku ubytovatele předložit písemné vyúčtování formou daňového dokladu v rozsahu minimálně 1x měsíčně. Za den zaplacení se považuje den připsání úhrady na účet provozovatele stránek.

8. Tyto VOP představují jediná závazná ujednání mezi provozovatelem a ubytovatelem, jakákoliv odlišná ujednání musí být uzavřena písemnou formou za souhlasu obou stran projeveného podpisem osob oprávněných za strany jednat. Provozovatel stránek je oprávněn tyto VOP libovolně změnit, vždy však s účinností k 1. lednu příslušného roku, a to za předpokladu, že změna VOP bude zveřejněna nejpozději jeden měsíc před účinností.

9. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem číslo 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

10. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 31.7. 2009.

Nejvýhodnější nabídky emailem Přihlašte se k odběru nejzajímavějších nabídek